Over Zorgstem

Zorgstem is een stichting opgericht in 2019 voortvloeiend uit de invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze wet regelt de onvrijwillige zorg van cliënten met een verstandelijke beperking (VG) en met een psychogeriatrische aandoening (PG). In de wet is bepaald dat deze cliënten zo nodig een beroep kunnen doen op een Cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). Deze cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is onafhankelijk en adviseert en ondersteunt cliënten en hun wettelijk vertegenwoordigers (naasten en familie) bij zaken rondom (onvrijwillige)zorg.

Zorgstem is ontstaan vanuit het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), een organisatie met meer dan 48 jaar ervaring met vertrouwenswerk in Nederland. Wij hebben de benodigde expertise als cliëntenvertrouwenspersonen Wzd voor de jeugdhulp ruimschoots in huis en voeren dit uit vanuit wettelijke kaders. Zorgstem is een dochterstichting van het AKJ met de focus specifiek op cliënten met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening.


Kerntaken

Stichting Zorgstem maakt samenwerkingsafspraken met zorgaanbieders rondom bijvoorbeeld locatiebezoeken en toepassing van de wetgeving. De wet en rechtspositie van de cliënt is leidend voor de ondersteuning door de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd.

De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd ondersteunt cliënten in het proces van omgaan met onvrede over de geboden onvrijwillige zorg, de opname of het verblijf.

De kerntaken van de cliëntenvertrouwenspersonen Wzd zijn:

 • Locatiebezoeken aan cliënten en hun vertegenwoordigers
 • Informatieverstrekking en klachtenondersteuning
 • Voorlichting geven bij zorgorganisaties
 • Ondersteuning bij rechtsbescherming in situaties waarbij sprake is van onvrijwillige zorg
 • Signaleren of de rechten van cliënten voldoende gewaarborgd zijn

Vertrouwenspersonen

Wat doet de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd van Zorgstem concreet voor cliënten?

 • Luisteren naar de cliënten
 • Antwoord geven op vragen
 • Uitleg geven over hoe de Wet zorg en dwang werkt
 • Vertellen wat de rechten van cliënten zijn
 • Zoeken samen met cliënten en/of wettelijk vertegenwoordigers naar een oplossing bij onvrede
 • Ondersteunen cliënten bij het schrijven van bijvoorbeeld klachtbrieven
 • Meegaan met cliënten naar gesprekken over mogelijke klachten

Wettelijke basis: Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en van mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen. Daarnaast regelt deze wet de onvrijwillige opname. De Wzd is sinds 1 januari 2020 van kracht.

Kern van de Wet zorg en dwang is ‘Nee, tenzij’. De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden.

Soms kunnen mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening niet (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. Zorgverleners helpen hen dan bij die keuzes. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is dat onvrijwillige zorg daarbij niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan.

Op https://www.dwangindezorg.nl/wzd/over/wat-is-de-wzd kunt u alles vinden over de Wzd.


Raad van Bestuur + Raad van Toezicht

De Raad van Bestuur bestaat uit een eenhoofdig bestuur. Pieter Wetser is sinds de oprichting de bestuurder van stichting Zorgstem.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

 • Corrie Noom – voorzitter
 • Thijs Malmberg  – lid
 • Angeline Miedema  – lid
 • Marianne Honkoop – lid
 • Esther Hollenberg-Logchies – lid

Statuten en reglementen

De basis van de Stichting Zorgstem ligt vast in Statuten. Daarnaast zijn het Reglement Raad van ToezichtReglement Raad van Bestuur en het Beloningsbeleid  voor de Raad van Toezicht zoals opgesteld voor Stichting AKJ ook van toepassing op Stichting Zorgstem. Stichting Zorgstem past de CAO Sociaal werk toe. Voor 2020 heeft Zorgstem een Activiteitenplan opgesteld.

Werken bij Zorgstem? Bekijk de mogelijkheden.
Werken bij Zorgstem